ดร.สมชาย  สังข์สี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติการเยี่ยมชม

269149
วันนี้วันนี้36
เดือนนี้เดือนนี้189
ทั้งหมดทั้งหมด269149
54.204.213.18

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

โครงการฝึกอาชีพ
เขียนโดย ไลลา รื่นสุข   

 

โครงการ"ด้วยรักและห่วงใย" 

 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 

            โครงการฝึกอาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ"ด้วยรักและห่วงใย" ที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในอนาคตได้ ได้แก่โครงการตัดผมนักเรียนและโครงการสหกรณ์นักเรียน

โครงการตัดผมนักเรียน

 

        วัตถุประสงค์

             1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการตัดผม

             2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครอง

        กิจกรรมที่ปฏิบัติ

            1. จัดทำห้องตัดผม โดยมีผู้บริจาคเงินปรับปรุงห้องพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์

               2. รับสมัครนักเรียนชั้น ป 3- 6     เข้าโครงการ

               3. เชิญวิทยากรที่ความรู้ ความสามารถสอนตัดผม

               4. นักเรียนตัดผมกันเอง ในราคาหัวละ 5 บาท

 

     

 

 

 

 

โครงการสหกรณ์นักเรียน

         วัตถุประสงค์

              1. เพื่อรู้จักการรวมกลุ่มร่วมกันทำงาน

              2. เพื่อรู้จักการหารายได้และอดออม

         

       กิจกรรมที่ปฏิบัติ

              1. รับสมัครและเลือกต้งคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

              2. ระดมทุน เปิดรับสมาชิกเพิ่ม คนละไม่เกิน 10 หุ้น ๆ ละ 10 บาท

              3. จัดซื้อสินค้า จำหน่าย บันทึกบัญชีให้บริการกับสมาชิกและทั่วไป

              4. รับซื้อสินค้าจากโครงการเกษตรและอื่นๆภายในโรงเรียน

              5. สรุปผลงาน ปันผล เฉลี่ยคืนและให้โบนัสกรรมการ