ดร.สมชาย  สังข์สี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติการเยี่ยมชม

269149
วันนี้วันนี้36
เดือนนี้เดือนนี้189
ทั้งหมดทั้งหมด269149
54.204.213.18

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เขียนโดย ไลลา รื่นสุข   

โครงการ"ด้วยรักและห่วงใย" 

 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงห่วงใยเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในถิ่นกันดาร แห้งแล้งและมีพระราชประสงค์ให้เด็กขาดแคลนได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานอย่างเพียงพอ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กน้อย ในโครงการ"ด้วยรักและห่วงใย" ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2529 ที่อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย  ในจังหวัดปทุมธานีพระองค์ได้ทรงคัดเลือกโรงเรียนในเขตอำเภอลำลูกกา ที่มีชื่อคล้องจองกัน คือโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีและโรงเรียนเจริญดีวิทยา

          โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี  เป็นโรงเรียนที่ทรงรับเข้าในโครงการ"ด้วยรักและห่วงใย" ในปี พ.ศ.2536 เป็นลำดับที่ 123 และพระองค์ได้ทรงเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนและพสกนิกรในวันที่  27 ตุลาคม 2536 โรงเรียนได้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

         วัตถุประสงค์ 

                   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานและนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน

         จุดมุ่งเน้น   

                     1. นักเรียน ครู ร่วมกันทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน

                     2. นำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน

                     3. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

       1. โครงการปลูกพืชผักหมุนเวียน 

             กิจกรรมที่ปฏิบัติ  

                    1. รัสมัครสมาชิกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

                   2. เตรียมดินโดยขุดเพื่อตากหน้าดิน กำจัดวัชชพืช ผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ในแปลงขนาด 1.00 x 4.00 จำนวน 14 แปลง

                   3. ปลูกผัก ประเภทผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาด หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี

                   4. ดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ยและเก็บผลลิตนำส่งโครงการอาหารกลางวัน

     

 2. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า

          กิจกรรมที่ปฏิบัติ
         1. รับสมัครนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 3-6 และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
         2. จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้ามาเพาะเลี้ยง จำนวน 2 รุ่น ๆละ 300-500 ก้อน
         3. เก็บผลผลิตจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวัน
 

 

3. โครงการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อธรรมชาติ

    กิจกรรมที่ปฏิบัติ     

1. บ่อเลี้ยงปลา ขนาด 28.00 x 60.00 x 1.50 เมตร  มีเขื่อนกั้นโดยรอบ 

2. รับสมัครนักเรียนชั้น ป.3-6 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ

3. ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาสวายและปลานวลจันทร์

โดยได้รับสนับสนุนจากกรมประมงบางส่วนและจัดซื้อบ้าง

4. ดูแลให้อาหารและจับปลานำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน

                   
   
  4. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

       1. จัดสร้างบ่อซีเมนต์  จำนวน  1 บ่อ   

                ขนาดกว้าง         3.00  เมตร                            

                ขนาดยาว          3.00  เมตร

                มีความลึก/สูง      0.80  เมตร

       2. รับสมัครสมาชิกและเลืกตั้งคณะกรรมการโครงการเลี้ยงปลา

        3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

       4. ดำเนินการเลี้ยงปลาดุก ปีละ 2 รุ่นๆละ 500 ตัว

       5. ผลลิตนำประกอบอาหารกลางวันและเรียนรู้การถนอมอาหาร

5. โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

  1.จัดสร้างโรงเรือนไก่บนบ่อปลา ขนาด        กว้าง 6.00  เมตร

                ยาว  12.00  เมตร

  2. รับสมัครนักเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการ

  3.ดำเนินการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ปีละ 2 รุ่นๆละ 200 ตัว โดยได้รับสนับสนุนพันธ์ไก่เนื้ออายุ 7 วัน จำนวน 200  ตัวจากกรมปศุสตว์

  4.ผลผลิตจำหน่ายให้อาหารกลางวัน/บุคคลทั่วไป      

 

6.โครงการอาหารกลางวัน

        ผลผลิตทางการเกษตรได้นำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนและทุกวัน

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก